4.1. Inleiding

Steeds meer hebben gesprekken een belangrijke plaats in de ondersteuningsstructuur van de school. Het gaat daarbij om de gesprekken die intern gevoerd worden bij groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. Deze gesprekken kunnen, mits goed gevoerd, de leerkracht ondersteunen bij zijn werk en de kwaliteit daarvan verhogen. Maar ook de gesprekken met ouders nemen een prominente plaats in. Het verhogen van de wederzijdse betrokkenheid kan niet buiten het gesprek om. Tenslotte wordt de laatste jaren terecht gewezen op het grote belang van gesprekken met kinderen, die immers niet alleen passief hun ondersteuning ondergaan, maar ook actief deel nemen aan het proces en mede-eigenaar zijn van dat proces. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op een aantal algemene uitgangspunten bij het voeren van gesprekken en de nadere uitwerking daarvan bij verschillende doelgroepen. Vanuit deze informatie kan gekozen worden voor gerichte scholing op dit gewichtige onderwerp.