1.2. Differentiatiemodel

Het Zwols Model is geen compleet onderwijsconcept, maar een diff erentiatiemodel dat voortbouwt op de gedachte van de Aangepaste Leerroutes en het vroegere BHV-model. (Het werken met basisstof, herhalen en verrijken.) Het is een model waarbij binnen de mogelijkheden van de leerkracht zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de eigenheid van elk kind. De ondersteuning van de individuele leerling staat dan ook centraal. Deze begint in de groep. Professionele leerkrachten beschikken over de vereiste vaardigheden om op gediff erentieerde wijze les te geven. Zowel op preventief als curatief terrein staan zij hun mannetje om hun leerlingen te ondersteunen waar dat nodig en nuttig is. Zij bereiden hun lessen goed voor en kiezen bewust en gericht hun instructievorm en verwerkingsvorm. Ze activeren de leerling optimaal en zorgen voor een goed en constructief pedagogisch klimaat. Zij werken gericht en bewust aan de zelfstandigheid van hun leerlingen en hebben een goed klassenmanagement. Hiermee zijn de algemene vaardigheden benoemd die belangrijk zijn om te kunnen werken met de vijf verschillende niveaus. Deze vaardigheden worden nader beschreven in paragraaf 2 van dit inleidende hoofdstuk en verder uitgewerkt in de hoofdstukken 1-5. Naast deze vijf vaardigheden noemen we ook nog als zesde vaardigheid de vertaling naar het Jonge Kind