1.3. Vijf niveaus

Het Zwols Model wil vanuit zijn visie onze kinderen onderwijs geven op maat. Wanneer wij ons met streng klassikaal onderwijs steeds richten op het ‘gemiddelde kind’, doen wij de kinderen ‘in de marges’ te kort. Dat geldt voor kinderen die extra hulp nodig hebben, maar ook voor kinderen die veel meer aankunnen dan het gemiddelde aanbod. Anderzijds blijkt het in de praktijk onmogelijk om puur individueel onderwijs te geven. Daarom kiest het Zwols Model voor optimale diff erentiatie binnen het klassikaal onderwijs. Dat betekent dat de klassikale structuren gehandhaafd blijven met alle voordelen van dien. Daar bínnen wordt echter gezocht naar mogelijkheden om gediff erentieerd onderwijs te bieden aan zoveel mogelijk leerlingen. De grote middengroep is het uitgangspunt, zij het met ondersteuning aan zwakkere leerlingen en meer uitdaging bij sterkere leerlingen. Daarnaast is er ruimte voor aangepaste programma’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van diff erentiatie: naar tempo, leerstof, beoordeling, tijd, instructie e.d.