2.4. De vierde vaardigheid: Pedagogisch klimaat

Hier is sprake van een leerkrachtvaardigheid die werkt vanuit de attitude van de persoon. Vanuit de ontwikkelingspsychologie wordt ons gewezen op de noodzaak van een goed pedagogisch klimaat als voedingsbodem voor goede resultaten en een goede werkhouding van de leerling. Het werken aan de sociale competentie en de sociale ondersteuning vragen veel van de sensitiviteit en responsiviteit van de leerkracht. Deze begrippen worden in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt en geconcretiseerd. De leerkracht moet daarbij veelvuldig gebruik maken van ‘positieve controle’. Dit begrip wordt uitgebreid besproken in een bijlage, vanwege het belang voor het lesgeven van de leerkracht. Ook de vraag hoe moet worden omgegaan met de begrippen ‘belonen’ en ‘straff en’ is een vraag die om een antwoord vraagt en schoolbrede overdenking behoeft.

Wat kunnen goede bouwstenen (scholingsonderwerpen) zijn bij deze vaardigheid?