4.4. Inzet video

De video is een krachtig middel om een leerkracht te spiegelen aan zijn eigen
leerkrachtgedrag. Vooral bij bepaalde leerkrachtvaardigheden zoals bijvoorbeeld
Activerend Lesgeven en Pedagogisch Klimaat biedt de video goede diensten. Ook bij de
borging kunnen video-opnamen hun waarde bewijzen. Een evaluatieronde kan vergezeld
gaan van een opname-ronde. De resultaten hiervan worden dan gebruikt als basis voor de
teambrede evaluatievergadering.
De makkelijkste vorm is, dat de leerkracht achter in zijn lokaal een videocamera op een
driepoot zet. Hij neemt zichzelf op en gaat thuis (of op school) zichzelf bekijken. Hierbij
kan gebruik gemaakt worden van een gerichte checklist.
Het voorgaande kan ook gebeuren met twee collega’s. Ieder neemt zichzelf op en ze gaan
samen elkaars opnamen bespreken aan de hand van een checklist of aan de hand van
tevoren genoemde werkpunten.
Het gebruik van video heeft het meest effect als het wordt gehanteerd door een
gecertificeerd persoon, die geschoold is op het gebruik van dit middel. Binnen het
samenwerkingsverband is er een oude afspraak dat elke school beschikt over een eigen
SVIB’er, of kan beschikken over een extern deskundige met deze kwaliteit. Het kan gaan
om een collega, directielid of schoolbegeleider. De opname wordt dan nabesproken met
de individuele leerkracht, met een deelteam of het gehele team.
N.B. Bij video-opnamen is het goed om de regel te hanteren dat de leerkracht die
opgenomen is, eigenaar is en blijft van het beeld. Hij bepaalt waar het beeld gebruikt
mag worden of niet. De beelden mogen dus niet zonder zijn toestemming aan collega’s of
anderen getoond worden.
Ook moet rekening gehouden worden met de privacy van de leerlingen. Voor gebruik van
de beelden buiten de school is de toestemming van de ouders vereist. Stagiaires tekenen
een aparte verklaring, waarin zij toezeggen de beelden alleen in het kader van hun
opleiding te gebruiken (portfolio-groepje en docent).5. BORGING
Hieronder vindt u een aantal mogelijke vormen van borging. De school maakt hierin zelf
zijn keuzes en vermeld deze in het bouwsteen-document.