2.7. De praktijk

Het 100% klassikale werk komt in ons onderwijs eigenlijk niet meer voor. Het leerstofjaarklassen-
systeem is in deze meest smalle vorm inmiddels niet meer aanwezig. Het
geven van individuele hulp middels RT doet op deze strikte vorm al inbreuk. De huidige
methoden voor de hoofdvakken geven veel mogelijkheden tot toegepaste differentiatie.
Om te spreken in de termen van het Zwols Model: wie de methode goed hanteert kan de
niveaus 2, 3 en 4 voor een groot deel bedienen; alleen de RT en de verrijking ontbreken
dan nog.
Preventieve differentiatie is natuurlijk te verkiezen boven curatieve differentiatie.
Planmatig inzetten van differentiatiemogelijkheden is dan ook een vereiste. Signalering
middels tal van instrumenten (didactische en pedagogische lvs’en) biedt mogelijkheden
te over om tijdig beleid te maken.
Differentiëren kan op allerlei manieren en binnen allerlei vakgebieden plaats hebben. Het
schema uit bijlage 1 geeft een indruk van differentiatie naar leerstof.
Daarnaast kan er meer of minder een beroep gedaan worden op de zelfstandigheid van
kinderen (zelf verder werken aan je keuzetaak als je klaar bent met de verplichte stof)
en er kan gedifferentieerd worden in de rol ten aanzien van medeleerlingen: word je
geholpen of ben je helper?
Ook is een bijlage 2 opgenomen: checklist differentiatie.