1.2. Algemeen deel

Het eerste hoofdstuk van de map Zwols Model bevat de theoretische achtergronden
van dit concept. Het eerste hoofdstuk bevat een algemene inleiding die tevens dient als
samenvatting van het geheel.
Daarna volgen de vijf hoofdstukken met de vijf algemene vaardigheden: Instructie,
Zelfstandigheid, Activeren, Pedagogisch Klimaat en klassenmanagement, aangevuld
met een zesde hoofdstuk waarin wordt beschreven hoe deze vijf vaardigheden worden
toegepast bij het Jonge Kind.
Pas hierna worden de vijf verschillende niveaus uitgewerkt. Het derde niveau betreft
een groot deel van de leerlingen: zij volgen gewoon het klassikale spoor. Ter weerszijden
bevinden zich kinderen die meer aandacht vragen. Dit kan zijn dat zij extra verrijking
en verdieping nodig hebben (niveau 4) of extra ondersteuning bij het behalen van
de algemene doelen (niveau 2). Soms zijn er ook leerlingen die (al dan niet met
externe ondersteuning) een aangepast programma krijgen: leerlingen met een eigen
vereenvoudigde leerroute en een OPP (niveau 1) of een compacte leerroute met tijd voor
een aangepast programma wegens hun meer-begaafdheid (niveau 5).