3.1. Algemeen

Hoe wordt de implementatie van het Zwols Model vorm gegeven? Op welke wijze
kan een school dit model invoeren? In de volgende paragrafen worden eerst enkele
uitgangspunten geformuleerd, die leidend zijn in het Zwols Model-denken. Daarna wordt
beschreven op welke wijze een school stapsgewijs het implementatietraject doorloopt.