4.1. Inleiding

In het eerste hoofdstuk is de visie beschreven van onze regio op de sociaal-emotionele ontwikkeling, wat het uitgangspunt biedt voor ons handelen. In het derde hoofdstuk zijn de onderscheiden deelgebieden opgesomd. In dit hoofdstuk worden vanuit deze visie keuzes gemaakt voor beleid op de kortere en langere termijn. Daarmee wordt bewerkstelligd dat onze visie uitmondt in concreet omschreven doelen op schoolniveau.