4.5. Doelen op lange termijn

Op de langere termijn zal, met behulp van externen (schoolbegeleidingsdienst, REC) aandacht worden gegeven aan de boven genoemde leerkrachtvaardigheden. Door middel van teamvergaderingen en video-opnamen zal het leerkrachtgedrag centraal staan. Er zal speciale aandacht zijn voor borging. Tevens zal de invoering en hantering van een pedagogisch lvs en van RT op dit gebied een plaats krijgen.