3.5. Sociale training

3.5.1. Inleiding

 

Het is belangrijk dat de school beschikt over expertise op sociaal-emotioneel gebied. Het kan daarbij gaan om expertise binnen de school (de gedragsdeskundige) en expertise buiten de school. De expertise binnen de school geeft mogelijkheden voor RT op sociaal-emotioneel gebied. Daarmee kan concreet gewerkt worden aan geconstateerde ondersteuningsbehoeften. Daarnaast kan de school terugvallen op expertise van buitenaf, zoals die geboden kan worden door de sbd, het REC, het samenwerkingsverband en instellingen die bepaalde programma’s aanbieden. We werken in onderstaande paragrafen deze mogelijkheden wat uit.

3.5.2. De gedragsdeskundige

 

Zoals veel scholen een rekenspecialist en/of een taalspecialist kennen, kan een school ook beschikken over een gedragsdeskundige. Deze is gespecialiseerd in gedragsproblemen die op school kunnen voorkomen. Ten aanzien van bijv. ADHD, autisme etc. is het nuttig dat de school deze problemen kan signaleren en herkennen om professionele hulp in te schakelen.

Dit houdt in dat de gedragsdeskundige ruime inhoudelijke kennis heeft van de meest voorkomende gedragsproblemen, in het bijzonder de in het ondersteuningsprofiel genoemde categorieën. Bovendien beschikt hij over de kennis hoe de school kan beantwoorden aan de bijzondere ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerlingen en hun leerkrachten. Het is mogelijk dat hij zelf zorgt voor de RT aan bepaalde leerlingen, maar ook coacht hij de leerkracht in zijn omgaan met deze leerlingen. Het opzetten en bijhouden van een sociaal-emotionele bibliotheek op school behoort tot zijn taken. De gedragsdeskundige ontwikkelt schoolbeleid met betrekking tot leerlingsondersteuning en adviseert daarin de directie. Het is ons streven dat elke school van de regio noordoost van Berséba beschikt over een gedragsdeskundige.

3.5.3. RT op sociaal - emotioneel gebied

 

Het is op veel scholen nog ongebruikelijk om Remedial Teaching te geven op sociaalemotioneel gebied. De meeste tijd wordt besteed aan didactische problemen. Toch moet gepleit worden voor het gericht geven van RT op het gebied van werkhouding en gedrag. Hierbij dient wel een kanttekening gemaakt te worden. De problemen moeten ten eerste gerelateerd zijn aan de schoolsituatie. De school moet zelf geen algemeen maatschappelijk werk bieden. Wel kan de school via de schakelfunctionaris in het ondersteuningsteam opschalen naar de gemeentelijke jeugdzorg. Ten tweede moet de school niet de illusie hebben dat zij professionele hulp kan bieden. Het gaat dus om eenvoudige hulp. Concreet kan dit betekenen dat de gedragsspecialist van de school met enkele jongens concreet werkt aan het pleingedrag. Ook op het gebied van de werkhoudingsproblemen liggen er veel mogelijkheden.

3.5.4. Sova - trainingen

 

Een van de mogelijkheden voor het geven van professionele hulp is het bieden van een sova-training. Het gaat hier om intensieve begeleidingen met behulp van professionals. Deze trainingen worden gegeven bij verschillende zorgaanbieders (bijv. Eleos) Het advies tot het volgen van een sova-training kan volgen op consultatie of onderzoek door een orthopedagoog van de begeleidingsdienst of van de gemeentelijke jeugdzorg (CJG) Ook kan een huisarts het volgen van een sova-training toekennen. Er zijn scholen die vereenvoudigde sova-trainingen geven. Hier zorgt de school zelf voor de invulling. Deze hulp is te positioneren tussen sociaal-emotionele RT en een offi ciële sova-training. Op deze plaats zij ook gewezen op de mogelijkheid een faalangsttraining te geven. Hiervoor kan men contact opnemen met bijv. Driestar educatief.

3.5.5. Ambulante Begeleiding

 

Ambulante Begeleiding wordt geboden door verschillende instellingen. De regio heeft een eigen Expertise Centrum dat AB kan bieden op verschillende terreinen. Daarnaast zijn er de verschillende REC-scholen die beschikken over een Ambulante Dienst. Hierbij gaat het om cluster 4 (gedrag), cluster 3 (lichamelijk en verstandelijk gehandicapten), cluster 2 (taal- en spraakproblemen) en cluster 1 (visuele problematiek) . Het is zaak dat de school goed op de hoogte is van de verschillende mogelijkheden van AB. (Een taak voor de IB’er en/of gedragsdeskundige.) Als de expertise op schoolniveau niet voldoende blijkt te zijn, wordt de hulp ingekocht van deze AB.