3.7. Andere middelen

3.7.1. Communicatie

 

Een slechte communicatie werkt als zand in een machine. goede communicatie werkt als olie in een machine. Daarom willen we de communicatie ook noemen in verband met het pedagogische klimaat. Een goede en heldere communicatie naar leerlingen en ouders kan heel veel voorkomen en genezen. Een kind vraagt om duidelijkheid in wensen en verwachtingen. Onzekerheid hierin zal zijn behoefte aan veiligheid te kort doen, met alle gevolgen van dien. Weet het kind wat er van hem verwacht wordt? Worden er duidelijke, eenduidige en heldere regels gehanteerd? Worden de ouders betrokken bij alle processen, in het bijzonder bij zorgleerlingen?

3.7.2. Scholing IB'er

 

Met de opzet van een goede leerlingenzorg onder WSNS (1990-2014) deden RT en IB hun intrede op de scholen. Aanvankelijk was er alleen aandacht voor cognitieve en didactische problematiek. Inmiddels hebben we ervaren dat dit slechts een deel is van het geheel. Ook de pedagogische problematiek heeft recht op het bieden van zorg. Weliswaar moet er geen vermenging optreden met het werk van Maatschappelijke Zorg en Jeugdzorg, maar dat wil niet zeggen dat de school geen taak heeft op dit gebied. Goede afstemming met deze gebieden is onontbeerlijk. In dit kader is het goed de IB’er (of schaduw-IB’er) te scholen, ook op het gebied van gedrag en werkhouding. In zijn coachende rol kan hij veel toevoegen aan de professionaliteit van leerkrachten. Daarmee is er een sterk eff ect op het pedagogisch klimaat binnen de school. We breken er een lans voor dat elke school beschikt over een gecertifi ceerde SVIB’er die zijn diensten binnen de school aanbiedt. De IB’er is hiervoor een geëigende persoon.

3.7.3. Scholing van leerkrachten

 

Professionalisering op het gebied van pedagogisch klimaat zal altijd goede vruchten opleveren. Deze scholing kan gebeuren op teamniveau, op deelteamniveau of op individueel niveau. Belangrijk is dat deze scholing bewust en gericht wordt ingezet. Een aantal mogelijke onderwerpen van scholing worden hierboven reeds genoemd. Daarnaast bieden de vele catalogi een keur aan mogelijkheden.

3.7.4. Overleg CJG

 

Als laatste noemen we een goede communicatie met de gemeentelijke jeugdzorg, inclusief het (school)maatschappelijk werk. Wederzijds kan worden gewezen op problemen of mogelijkheden op het gebied van pedagogisch klimaat. Een belangrijke rol hierin wordt gespeeld door de schakelfunctionaris van de gemeente, die vanuit het schoolondersteuningsteam fungeert als linking pin tussen de leerlingondersteuning op de school en de gemeentelijke jeugdzorg.