3.4 Algemene aandachtspunten

Het opzetten van een goede administratie rond zorgleerlingen is een taak voor de school zelf, waarin moeilijk regels zijn aan te geven. Er bestaat een veelheid aan oplossingen, waarbij ieder het pak kiest dat hem het lekkerst zit. Wel kunnen we enkele algemene aandachtspunten benoemen. Er moet in ieder geval rekening gehouden worden met de regels rond privacy. Dossiers mogen niet voor iedereen bereikbaar en in te zien zijn. De regels van geheimhouding moeten in acht genomen worden. Het inrichten van een klassenmap met een schoolbreed afgesproken indeling verdient aanbeveling. Bij overdracht van een groep en het inzetten van vervangende leerkrachten in geval van (bijvoorbeeld) ziekte kan de map zijn nut bewijzen. Ook kan hierin een hoofdstukje worden opgenomen over de leerlingen die ondersteuning ontvangen. Elke school maakt gebruik van digitale mogelijkheden via ParnasSys en Integraal. Deze zijn beide nog volop in ontwikkeling. Er wordt gezocht naar een optimale verbinding die onnodige administratie voorkomt. Een valkuil kan worden dat we te veel ‘nuttige dingen’ gaan koppelen, zodat we erdoor verstikken. Wees daarin nuchter en maak een afgewogen keuze: wat is echt nodig en nuttig? Ook bij groepsplannen, handelingsplannen en (eenvoudiger) hulpplannen geldt de eis dat het zo eenvoudig mogelijk moet. Inderdaad, er moet een goede administratie zijn, maar dat betekent niet dat er overal documenten van moeten worden gemaakt. Er zijn gevallen bekend waar de administratie net zo veel tijd vraagt als de daadwerkelijke hulp: laten we daar verre vandaan blijven. Ten aanzien van het OPP wordt er gezocht naar landelijke harmonisatie en invlechting binnen Integraal. Zo lang het niet zo ver is, maakt elke school zijn eigen keuze. In de beperking toont zich de meester! De school bepaalt wanneer er van een leerling een dossier wordt aangelegd. Mogelijk criterium hier kan zijn: zodra de leerling besproken wordt met externe deskundigen. Of een wat breder criterium: zodra een leerling ondersteuning ontvangt. Dat laatste is een veilig uitgangspunt. In het dossier zijn dan in ieder geval opgenomen de toetsgegevens, CITO-gegevens, verslagen van interne en externe onderzoeken, hulp- en handelingsplannen, OPP’s. Zorg ervoor dat ouders tijdig en volledig worden geïnformeerd over hun kind. Zij hebben toegang tot het dossier. Zij kunnen aanvullende informatie geven over het welbevinden van het kind. Ook worden zij meer en meer betrokken bij de handelingsplannen.