Omgaan met combinatiegroepen

Combinatieklassen zijn een veel voorkomend verschijnsel in het Nederlandse basisonderwijs. Een kwart van de beginnende leerkrachten begint de loopbaan in een combinatieklas, een enkeling zelfs in een groep met drie leerjaren. Door de toenemende daling van leerlingaantallen in sommige delen van het land, zal het aantal combinatieklassen en daarmee het aantal leerkrachten dat lesgeeft aan een gecombineerde groep naar verwachting nog verder toenemen.

In combinatieklassen wordt meer dan in homogene groepen een beroep gedaan op leerkrachtvaardigheden op het gebied van klassenmanagement. De leerlingen in een combinatieklas moeten veel meer zelfstandig werken, zonder directe begeleiding van de leerkracht en leren plannen. Om alle leerlingen voldoende instructie en feedback te kunnen geven, past een leerkracht in een combinatieklas uiteenlopende werkvormen toe die voor beide groepen ook nog eens goed op elkaar afgestemd moeten worden.

Dit onderwerp verdient wel een nadere uitwerking, maar de plaatselijke situatie en de schoolspecifi eke wensen kunnen zeer verschillen. We verwijzen voor een nadere invulling daarom naar de reguliere begeleidingsdiensten.