5.1. Proces en product-1

Tijdens een (leer)proces werken we bewust naar een concreet doel toe, een product. Dit leerdoel of eindproduct kan heel verschillend zijn. Soms gaat het om het verwerven van een vaardigheid, zoals bijvoorbeeld bij gymnastiek of handarbeid. Soms gaat het om het aanleren van een oplossingsstrategie, zoals bijvoorbeeld bij rekenen. Hoofdzaak is, dat dit doel van tevoren helder en concreet is bij leerkracht en leerling. Het proces is de weg waarlangs we bij dat doel willen komen. De didactiek geeft heel veel mogelijkheden om dat proces vorm te geven. De leerkracht maakt een keuze uit de hem ter beschikking staande vormen. Belangrijk is dat de leerkracht bewuste keuzes maakt, die uitzicht geven op een optimale weg om te komen tot het gewenste eindproduct. Ofwel langs een zo kort mogelijke weg tot een maximaal product. Hij wil daarbij tijdens het proces zo min mogelijk uitval hebben. Ook moeten er ondersteuningsmogelijkheden zijn om eventuele uitvallers weer op de goede weg te krijgen.