7.2.3. Wie is verantwoordelijk

Ten aanzien van de beslissing of een kind extra instructie krijgt aangeboden ligt de
verantwoordelijkheid primair bij de groepsleerkracht. Het gaat hier zowel om preteaching
als verlengde instructie in een instructiegroepje. Wel kan dit in samenspraak met de IB’er
plaats hebben.
Ten aanzien van het inzetten van extra hulp binnen of buiten de groep (individuele
remedial teaching) is de groepsleerkracht verantwoordelijk. De beslissing wordt genomen
in overleg met de IB’er en remedial teacher.
Ten aanzien van het inzetten van een minimumpakket is ook de groepsleerkracht
verantwoordelijk. Hierbij is overleg met IB’er, team en directie/MT (en sbd) noodzakelijk.
Deze beslissing zal in het MT teambreed moeten worden genomen.