7.2.5. Verslaglegging

5.1. Individuele hulp door de leerkracht
Hiervan hoeft geen offi ciële administratie te worden bijgehouden. De leerkracht dient wel
aantekening te maken van opvallende problematiek in de groepsmap.
5.2. Verlengde instructie
De extra instructie die gegeven wordt, kan worden vastgelegd in een weekplan voor de
groep. Hierin wordt aangegeven welke leerlingen bij welk vakgebied verlengde instructie
nodig hebben. (Een differentiatie overzicht voor de groep.)
In een logboek (of het boven genoemde blad) wordt genoteerd welke extra instructie
er daadwerkelijk is gegeven en hoe deze verliep. Hier is sprake van een interne
verslaglegging door de leerkracht.
5.3. Preteaching
Voor deze leerlingen wordt door de groepsleerkracht in overleg met de remedial teacher
een hulpplan of handelingsplan opgesteld. Hier is voor het eerst sprake van een officiële
administratie. De RT’er kan deze administratie bijhouden, maar de IB’er is verantwoordelijk
voor deze administratie.
* Er wordt gebruik gemaakt van een onderscheid tussen hulp- en handelingsplannen.
Het handelingsplan is officiëler en uitgebreider. Het wordt in overleg met de ouders
opgesteld en mede door hen ondertekend. Het hulpplan kan eenvoudiger zijn en
hierbij worden de ouders niet verplicht betrokken. Door de inspectie gestelde eisen
voor handelingsplannen gelden niet voor de eenvoudiger hulpplannen.
5.4. Remedial teaching
Hierbij wordt altijd gewerkt met een individueel hulpplan voor een leerling of een groepje
leerlingen. (Zie ook onder praktische uitwerking van remedial teaching.)
In een logboek wordt per keer de datum en de gegeven hulp genoteerd. Ook wordt
omschreven hoe de hulp verliep. De RT’er kan deze administratie bijhouden, maar de IB’er
is verantwoordelijk voor deze administratie.
In een evaluatieverslag (na afloop van de vastgestelde periode) wordt vastgelegd welk
effect de gegeven hulp heeft gehad en hoe er verder wordt gegaan.
5.5. Minimumpakket
In een dossier wordt vastgelegd wat het minimumpakket inhoudt (eventueel met
verwijzing naar de mappen). Ook wordt bijgehouden wat de vorderingen en resultaten
zijn. De leerkracht houdt deze administratie bij.