7.3.6. Communicatie

6.1. Met het kind
Het is belangrijk om veel met het kind zélf te communiceren. Met de kinderen wordt
(individueel of groepsgewijs) gesproken over de leerresultaten, het welbevinden, het
leerproces e.d. Daarbij kan aan de orde komen hoe het kind zelf denkt over het aanbieden
van meer leerstof. Daarmee draagt de leerling mede verantwoordelijkheid en wordt hem
bewust een rol gegeven als mede-eigenaar van het leerproces.
6.2. Met de ouders
Met de ouders vinden de contacten plaats op de reguliere momenten, zoals bijvoorbeeld
contactavonden en ouderbezoeken. Tijdens deze contacten wordt de ouders zo nodig
uitgelegd dat hun kind werkt in het derde niveau. Het wordt duidelijk gemaakt dat hun
kind de basisopdrachten voldoende uitvoert. Het kan namelijk gebeuren dat het kind
er thuis over praat, dat het niet de gelegenheid krijgt in werkboeken te werken, terwijl
andere leerlingen dit wel doen.
6.3. Met IB’er, team en MT
Met deze personen hoeft niet apart gesproken te worden. Wel dient de groepsleerkracht
zich te kunnen verantwoorden waarom een leerling werkt in het derde niveau.