7.5.2. Wanneer mag een kind in dit niveau werken

De leerkracht moet in staat zijn om kenmerken van begaafdheid te signaleren. Als uit
observaties van de leerling en uit analyse van de toetsresultaten blijkt dat een kind in
aanmerking komt voor plaatsing in niveau 5, wordt dat besproken in overleg met de
IB’er, de leerkracht en de ouders. Ook kunnen ouders zelf de leerkracht benaderen als
zij denken dat hun kind hoogbegaafd is. In beide gevallen volgt een screening m.b.v. een
signaleringsinstrument.
Het is aan te bevelen dat er informatie beschikbaar is van zowel de leerkracht, de ouders
en de leerling, omdat vergelijking van de scores aanpassingsgedrag zichtbaar kan maken.
Er kan gebruik gemaakt worden van diverse signaleringsinstrumenten: SiDi 3, DHH, MHR,
Prismalijst, Screening ‘(Hoog)begaafdheid In-Zicht’.3
Een vaststelling van het IQ middels een intelligentietest is dus in eerste instantie
niet direct noodzakelijk, maar kan soms wel nuttig zijn. Een HB-specialist kan hierbij
adviseren4.
Hieronder een aantal concrete criteria die als leidraad kunnen dienen bij de beoordeling
of een kind in het vijfde niveau gaat werken:
1. Voorop staat het welbevinden van het kind. Uitdagende lesstof is een noodzakelijk
middel om te werken aan het doel: persoonlijkheidsontwikkeling.
2. Uitdagende lesstof past zoveel mogelijk bij de interesse en de leerdoelen van de
leerling.
3. De leerling beheerst in ieder geval de basisstof, wat blijkt uit toetsresultaten, voordat
2 Het VWL is ontwikkeld door het Centrum voor begaafdheidsonderzoek (CBO), Radboud
Universiteit Nijmegen.
3 http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/index.php/screening
4 Als de school niet beschikt over een HB-specialist kan de IB’er als dusdanig functioneren.
hij verrijkingsstof mag maken.
4. Het kind kan zelfstandig werken.
5. Het kind is gemotiveerd of te motiveren.
6. Het kind kan zich in voldoende mate concentreren op zijn eigen werk.
7. Het kind beschikt over enig doorzettingsvermogen.
8. Het kind heeft voldoende werktempo.
9. Het kind heeft geen gedragsbelemmeringen.