7.1.7. Communicatie

7.1. Met het kind
Als we gebruik gaan maken van een Aangepaste Leerroute is het belangrijk dat het kind zelf inzicht heeft in het ingegane proces. Het is daarbij van belang om te weten of het kind het probleem ook zelf als een probleem ervaart en waar het de oorzaak legt. Voor een succesvolle behandeling is het regelmatig gehouden leerlinggesprek heel belangrijk. Een leerlinggesprek kan ook tot versterking leiden van de emotionele band met het kind. Een sterke emotionele band met de leerling is een belangrijke factor in het bevorderen van de motivatie. Probeer het kind ook succeservaringen op te laten doen. Dit is nodig voor het zelfvertrouwen en het zelfrespect. Belonen en complimenten geven zijn hierin belangrijke items. De communicatie met het kind vindt plaats door zowel de groepsleerkracht als de RT’er/ Onderwijsassistent die het kind buiten de groep helpt.

7.2. Met de ouders
Als de school van plan is een kind een Aangepaste Leerroute aan te bieden, stelt men de ouders daarvan op de hoogte. Het spreekt voor zich dat dit niet het eerste contact kan zijn. Daarvoor moet al veelvuldig overlegd zijn over de leerproblemen van het kind. Tijdens de uitvoering van de Aangepaste Leerroute moeten de ouders regelmatig op de hoogte worden gehouden van de vorderingen. In een aantal gevallen kan het nuttig zijn de ouders zelf te betrekken in de hulp die aan een leerling gegeven wordt. Ze spelen dan, in overleg met de hulpverlener op school, een actieve rol door bijvoorbeeld iedere dag / een paar keer per week thuis aandacht aan het probleem van het kind te besteden. Een contactschrift tussen school en thuis is een goed hulpmiddel.

7.3. Met de groepsleerkracht
Zoals reeds opgemerkt blijft de groepsleerkracht eindverantwoordelijk voor het kind: het kind maakt immers deel uit van zijn/haar groep. Dit houdt in dat er contact is tussen groepsleerkracht enerzijds en ouders, IB’er, RT’er, Onderwijsassistent en directie anderzijds. Als op de school gebruik gemaakt wordt van leerlingbesprekingen, dan moeten de kinderen met een Aangepaste Leerroute altijd deel uitmaken van de agenda. De leerkracht doet dan verslag van de gang van zaken. Als er vragen zijn kunnen de deelnemers zich samen buigen over mogelijke oplossingen.

7.4. Met het team
Er moet sprake zijn van goede en regelmatige interactie en overleg tussen alle betrokkenen. Daardoor kan de vorige leerkracht goede tips en ervaringen delen met de huidige leerkracht. De komende leerkracht krijgt op deze wijze informatie over het kind dat straks onder zijn hoede komt.

7.5. Met de directie
De directie is verantwoordelijk voor de gang van zaken op een school. Op managementniveau moeten zij betrokken zijn bij alle zaken rondom een kind met een Aangepaste Leerroute. Dit hoeft niet in te houden dat hij van alle zaken exact op de hoogte is. Hij zal enerzijds verantwoordelijkheden en taken delegeren, en anderzijds als een spin in het web van alle ontwikkelingen op de hoogte moeten zijn.