7.3.2. Wanneer mag een kind in dit niveau werken

De groepsleerkracht beslist dat een kind in het derde niveau werkt op basis van de
volgende overwegingen:
• De resultaten van methodetoetsen zijn gemiddeld voldoende.
• De resultaten van de Cito LOVS-toetsen zijn over het algemeen op het niveau B/C of II/
III/IV.
• Er is sprake van goede betrokkenheid bij de instructie.
• het welbevinden van het kind geeft geen aanleiding tot zorg.
Het kind is afhankelijk van instructie van de leerkracht, waarna het de opdrachten (vrijwel)
zelfstandig kan uitvoeren.
Als het kind vaak vragen stelt en/of niet zelfstandig genoeg de opdrachten met een
voldoende resultaat kan uitvoeren, moet worden uitgesloten dat de leerling een
(verborgen) leerproblemen heeft. D.m.v. toetsing, analyse en diagnose moet de leerkracht
hierover duidelijkheid krijgen.
Als een leerling structureel wordt geplaatst in een niveau, geldt dit een bepaalde (en
omschreven) periode van bijv. een half jaar. Daarnaast is het mogelijk om een leerling
incidenteel in een niveau te plaatsen. Daar is dan duidelijk een reden voor aanwezig, ter
beoordeling van de groepsleerkracht. (‘Doe vandaag maar mee met…’)